Your browser does not support JavaScript!

生活輔導             健康中心             課外活動             學生宿舍             諮商中心             學務組首頁

休閒設施區

休閒設施區

優良的住宿環境,設置休閒娛樂設備:影音區、數位鋼琴、卡拉OK室、室內籃球機、撞球、…。

  影音區 數位鋼琴

        影音區                   數位鋼琴

 卡拉OK 投籃機 撞球檯

       卡拉OK                 投籃機                   撞球檯